714.527.7100

Jaydeep Kar, B.S. M.S. E.I.T. (Mechanical Engineering)

Mitch

Jaydeep Kar, B.S. M.S. (Mechanical Engineering)

Mechanical/Materials Engineering

Tel: 714-527-7100
Fax: 714-527-7169
jay.kar@karslab.com